Apie mus

           Audio kli­pai — efek­ty­viau­sias būdas tapti matomu… radijo klipų kūrimas

 

Komu­ni­ka­cija tarp kli­ento ir vers­li­ninko kuriama pasi­tel­kus efek­ty­vią reklamą! Audio kli­pai — pigiau­sia, koky­biš­kiau­sia ir efek­ty­viau­sia gali­mybė būti paste­bėtu!

Mes  kuriame, įgar­si­name,  mon­tuo­jame  bei patei­kiame jums švie­žu­tėlį produktą.

 

Kodėl audio reklama?

 • Audio reklama — pigiau­sias būdas tapti išgirstu! 
 • Audio reklama garan­tuoja išskir­ti­numą! Kokia reklama yra gera? Ori­gi­nali, infor­ma­tyvi bei patrau­kianti dėmesį.
 • Šios rekla­mos skli­dimo spekt­ras — ypač pla­tus: TV, kon­fe­ren­ci­jos, pre­ky­bos cent­rai, radi­jas, mugės ir kitos vie­tos, kur žodžio galia — stipri.
 • Audio reklama turi labai didelę įtaigą. Kartą išgir­dus — norisi kar­toti.
 • Funk­cio­nali trukmė. Audio reklama trunka nuo 15 iki 30 sekun­džių. Tai laiko tar­pas, kuo­met visa rei­ka­linga infor­ma­cija patei­kiama, tačiau klau­sy­tojo ji nevar­gina.
 • Gar­sinė reklama lavina klau­sy­tojo vaiz­duotę. Kas­kart, pri­klau­so­mai nuo nuo­tai­kos, infor­ma­ciją jis išgirs vis kitu kampu.
 • Reklama padeda sukurti nenu­trau­kiamą ryšį tarp vers­li­ninko ir klau­sy­tojo. Komu­ni­ka­cija ver­sle yra būtina.
 • 3,2,1 ir reklama pasie­kia klau­sy­to­jus! Tai efek­ty­viau­sias būdas skleisti žinią.


Tapkite populiaresni ir lengviau atrandami!

 

Kodėl verta pasi­ti­kėti mumis? Nes mes žinome, ką darome!

 1. Paslau­gas tei­kiame kon­ku­ren­cin­go­mis kai­no­mis. Koky­biš­kos audio rekla­mos kaina pra­si­deda nuo 31 EUR.
 2. Dar­bus atlie­kame ope­ra­ty­viai. Mums svar­bus kli­entų lai­kas.
 3. Užtik­ri­name, kad rezul­tatą tobu­lin­sime tol, kol klien­tas liks paten­kin­tas.
 4. Mūsų komandą sudaro skir­tingi spe­cia­lis­tai garan­tuo­jan­tys, kad jų darbo kokybė nenu­vils.
 5. Kuria­mos rekla­mos ori­gi­na­lios ir infor­ma­ty­vios.
 6. Esant porei­kiui išra­šo­mos sąskai­tos.
garso reklamos kūrimas
Išsi­rin­kite dik­to­rių: Spausti čia

Nau­dinga infor­ma­cija: Spausti čia

Kontaktai:

Skype: audio_re­klama

El.paštas: romas.tamosevicius@gmail.com /​ info@audioklip.lt

 

Įmonės, kurios pasitiki mūsų paslaugomis:

įgarsinimas