Apie mus

           Audio kli­pai — efek­ty­viau­sias būdas tap­ti mato­mu…        radijo klipų kūrimas

 

Komu­ni­ka­ci­ja tarp kli­en­to ir vers­li­nin­ko kuria­ma pasi­tel­kus efek­ty­vią rekla­mą! Audio kli­pai — pigiau­sia, koky­biš­kiau­sia ir efek­ty­viau­sia gali­my­bė būti paste­bė­tu!

Mes  kuriame, įgar­si­name,  mon­tuo­jame  bei patei­kiame jums švie­žu­tėlį produktą.

 

Kodėl audio rekla­ma?

 • Audio rekla­ma — pigiau­sias būdas tap­ti išgirs­tu! 
 • Audio rekla­ma garan­tuo­ja išskir­ti­nu­mą! Kokia rekla­ma yra gera? Ori­gi­na­li, infor­ma­ty­vi bei patrau­kian­ti dėme­sį.
 • Šios rekla­mos skli­di­mo spekt­ras — ypač pla­tus: TV, kon­fe­ren­ci­jos, pre­ky­bos cent­rai, radi­jas, mugės ir kitos vie­tos, kur žodžio galia — stip­ri.
 • Audio rekla­ma turi labai dide­lę įtai­gą. Kar­tą išgir­dus — nori­si kar­to­ti.
 • Funk­cio­na­li truk­mė. Audio rekla­ma trun­ka nuo 15 iki 30 sekun­džių. Tai lai­ko tar­pas, kuo­met visa rei­ka­lin­ga infor­ma­ci­ja patei­kia­ma, tačiau klau­sy­to­jo ji nevar­gi­na.
 • Gar­si­nė rekla­ma lavi­na klau­sy­to­jo vaiz­duo­tę. Kas­kart, pri­klau­so­mai nuo nuo­tai­kos, infor­ma­ci­ją jis išgirs vis kitu kam­pu.
 • Rekla­ma pade­da sukur­ti nenu­trau­kia­mą ryšį tarp vers­li­nin­ko ir klau­sy­to­jo. Komu­ni­ka­ci­ja ver­s­le yra būti­na.
 • 3,2,1 ir rekla­ma pasie­kia klau­sy­to­jus! Tai efek­ty­viau­sias būdas skleis­ti žinią.


Tapkite populiaresni ir lengviau atrandami!

 

Kodėl ver­ta pasi­ti­kė­ti mumis? Nes mes žino­me, ką daro­me!

 1. Paslau­gas tei­kia­me kon­ku­ren­cin­go­mis kai­no­mis. Koky­biš­kos audio rekla­mos kai­na pra­si­de­da nuo 31 EUR.
 2. Dar­bus atlie­ka­me ope­ra­ty­viai. Mums svar­bus kli­en­tų lai­kas.
 3. Užtik­ri­na­me, kad rezul­ta­tą tobu­lin­si­me tol, kol klien­tas liks paten­kin­tas.
 4. Mūsų koman­dą suda­ro skir­tin­gi spe­cia­lis­tai garan­tuo­jan­tys, kad jų dar­bo koky­bė nenu­vils.
 5. Kuria­mos rekla­mos ori­gi­na­lios ir infor­ma­ty­vios.
 6. Esant porei­kiui išra­šo­mos sąskai­tos.
garso reklamos kūrimas
Išsi­rin­ki­te dik­to­rių: Spaus­ti čia

Nau­din­ga infor­ma­ci­ja: Spaus­ti čia

Kontaktai:

Sky­pe: audio_re­kla­ma

El.paštas: romas.tamosevicius@gmail.com

 

Įmonės, kurios pasitiki mūsų paslaugomis:

įgarsinimas